Lieko Shiga

June 12, 2011 – March 18, 2012
[Lieko Shiga Lecture] Sendai Mediatheque, Miyagi, Japan

June 12, 2011 – March 18, 2012
[Lieko Shiga Lecture] Sendai Mediatheque, Miyagi, Japan

page top